هد کونیکا 512i/30pl

0 Comments

konica 512 i / 30 pl

سیستم سابتانک 4 رنگ

0 Comments

4 عدد کارتریج + 1 عدد سابتانک 4 رنگ + 4 عدد فیلتر

سیستم سابتانک یووی

0 Comments

6 رنگ + 2 عدد پمپ + 6 عدد سنسور جوهر + 6 عدد فیلتر + 4 عدد خروجی 3 وضعیتی

سیستم سابتانک

0 Comments

4 عدد کارتریج جوهر + 4 عدد سابتانک + خروجی 3 وضعیتی

شیر پلاستیکی سه راهی یو وی

0 Comments