فیبر نوری سوکتی

0 Comments

optical fiber cabl

سابتانک کونیکا 6 کانال

0 Comments

سیستم سابتانک 4 رنگ

0 Comments

4 عدد کارتریج + 1 عدد سابتانک 4 رنگ + 4 عدد فیلتر

سیستم سابتانک

0 Comments

4 عدد کارتریج جوهر + 4 عدد سابتانک + خروجی 3 وضعیتی